УСТАВ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНА ФАРМАЦИЯ /БАИФ/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1 “Българска асоциация по индустриална фармация” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.
1.2. Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на своите членове.
1.3. “ Българска асоциация по индустриална фармация” е организация, която действа в обществена полза –на всички магистър-фармацевти свързани с индустриалната фармация в България.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. Наименованието на сдружението е “Българска асоциация по индустриална фармация”, което може да се изписва и съкратено – БАИФ. Наименованието на сдружението се изписва на английски по следния начин: “Bulgarian Industrial Pharmacy Association” (BIPA) и на латински: „Associatio Industrium Pharmaciae Bulgarica”.

Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София 1000, район “Триадица”, ул. “Цар Самуил” № 33, ет.1, ап.3.
3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху неговия печат.
3.3. Печатът на БАИФ е кръгъл. Представлява емблемата на сдружението в горната външна страна се изписва „Българска асоциация по индустриална фармация”, а в долната страна се изписва на английски: “Bulgarian Industrial Pharmacy Association”
3.4. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 4.1. БАИФ осъществява своята дейност за постигане на следните цели, свързани с развитието и утвърждаването на здравеопазването, образованието, науката и подпомагането на личностната реализация, като:
- Популяризиране на идустриалната фармация;
- Стимулиране на научната дейност в областта на идустриалната фармация;
- Провеждането на обществени здравни кампании и обучения;
- Организиране на международен обмен за развитие на индустриалната фармация;
- Подобряване на квалификацията на магистър-фармацевтите работещи в областта на идустриалната фармация;
- Подпомагане на професионалната реализация на магистър-фармацевтите работещи в областта на идустриалната фармация;
4.2. Средствата за постигане целите на БАИФ са:
- Членство в национални и международни професионални и научни организации;
- Популяризиране целите на сдружението пред държавните и обществените органи, включително висшите учебни заведения и обществото;
- Организиране на научни сесии и семинари, участие в научни и образователни проекти;
- Организиране и участие в обучения, стажове и специализации;
- Участие на форуми в страната и чужбина;
- Издаване на печатен орган на БАИФ и материали по проектите на сдружението;
- Поддържане на електронен уеб-сайт на БАИФ с информация за идустриалната фармация;
4.3. При осъществяване на своята дейност БАИФ влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5.1. Имуществото на сдружението се формира от:
- встъпителни и годишни вноски на членовете;
- дарения и завещания в полза на сдружението;
- приходи от стопанисване на имуществото;
- приходи от стопанска дейност в рамките на целите на сдружението: от провеждане на квалификационни курсове; издателска дейност; образователен обмен; договори за съвместна дейност; средства, получени по програми, финансирани от други институции;
- други приходоизточници, позволени от закона.
5.2. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 3/5 от членовете му.
5.3. По решение на Общото събрание на сдружението от имуществото му могат да се обособяват целеви фондове.
5.4. Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.
5.5. Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови депозити, ценни книжа, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.
5.6. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
5.7. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната му дейност, и като използва прихода за постигане на целите посочени в чл. 4.1.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. Членството в БАИФ е доброволно. Размера на членския внос се определя с решение на Управителния съвет взето с мнозинство 3/5 от членовете му.

Чл.7.1. Член на БАИФ може да бъде всеки магистър-фармацевт, завършил 5(пет) годишен курс на обучение по „фармация”.
7.2. Членството в БАИФ може да се прекратява по решение на Управителния съвет.

Чл.8.1. В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство, в случай на единодушно решение на Управителния съвет за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
8.2. Почетният член няма право да гласува и да бъде избиран в органите на управление на сдружението.

Чл.9. Членовете на сдружението се приемат на заседание на Управителния съвет въз основа на писмена молба съгласно образец, подадена до Управителния съвет, и последващо гласуване. Гласуването следва да се извърши в срок от 3 (три) седмици от подаването на молбата. Решението се взема с мнозинство 3/5 от членовете на Управителния съвет.

Чл.10. Всеки член на БАИФ има право:
- да участва в дейността на организацията;
- да избира и да бъде избиран в органите на БАИФ;
- да получава информация от органите на БАИФ за тяхната дейност и взетите от тях решения;
- да прави предложения, искания и други;
- да се ползва от защитата на БАИФ при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;
- да заяви свободно своето напускане на БАИФ.
- да получава информация за изразходените средства в последните 6 месеца.

Чл.11. Всеки член на БАИФ е длъжен:
- да съдейства за осъществяване на целите на БАИФ;
- да спазва устава и вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) на БАИФ;
- да изпълнява решенията на органите на БАИФ.

Чл.12.1. Членството в БАИФ се прекратява:
- по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
- със Решение на Управителния съвет, съгласно чл.7.2. от настоящия устав;
- със смъртта или поставянето под запрещение на член на сдружението;
- с прекратяване на сдружението;
- с изключване;
- при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.
12.2. Член на БАИФ може да бъде изключен с решение на УС съвет взето с пълно мнозинство при:
- системни, груби нарушения на Устава, вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) на БАИФ;
- злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
- злоупотреба с поста, заеман в организацията, с цел лично облагодетелстване;
- недобросъвестно изпълнение на поет ангажимент поради некомпетентност или формално отношение, от което организацията губи популярност в и извън страната, затруднява се личната инициатива на отделните членове и са налице пропуснати ползи;
- при използване на името на БАИФ за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава.
- при неспазване решенията на органите на БАИФ.
12.3. Решение за изключване на член на Управителния съвет или на член на Контролния съвет се взема с пълно мнозинство от Управителния съвет, като изключваният член не участва в гласуването.

Чл.13. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на сдружението.

Чл.14. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на имуществените вноски, предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

Чл.15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16. Органи на БАИФ са:
- Общо събрание;
- Управителен съвет;
- Контролна комисия;
- Координатори на проекти.
Общо събрание

Чл.17. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на сдружението.
17.1. Общото събрание се свиква поне веднъж годишно в седалището на сдружението от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.Дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието се оповестяват с покана най-малко един месец преди насрочения ден чрез обнародване във всекидневно излизащ вестник и обявление на подходящо място на сайта на БАИФ. Управителният съвет изпраща лични покани по електронната поща до всички членове на БАИФ.
17.2. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.
17.3. Участието в събранието е лично. Гласуването е лично.
17.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.
17.5. По въпросите за изменение или допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на сдружението решенията се взимат от Общото събрание с мнозинство 2/3 от броя на присъствалите на събранието.
17.6. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.18. Общото събрание:
- изменя и допълва Устава;
- приема плана и бюджета на сдружението;
- избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия;;
- взема решение относно преобразуване или прекратяване на сдружението;
- потвърждава или отменя решенията на органите на БАИФ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
- приема отчета за дейността на Управителния съвет.
- приема отчета за дейността на Контролната комисия.

Чл.19. Управителен съвет
Чл.19.1. Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател, Секретар, Касиер и Отговорник – връзки с обществеността (PR), избрани измежду членовете на сдружението.
19.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 3 (три) години.
19.3. Едно и също лице не може да заема една и съща позиция в Управителния съвет повече от два последователни мандата.
19.4. Управителният съвет заседава най-малко един път в месеца и се свиква от Секретаря на Управителния съвет или по искане на всеки заинтересован член на Управителния съвет или по искане на Контролната комисия;.
19.5. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
19.6. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя. Решенията се вземат с мнозинство 3/5 от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

Чл.20. Управителният съвет:
- представлява сдружението чрез Председателя си, а в случай на изрично решение – и чрез други свои членове;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на сдружението пред него;
- предлага планове и програми за дейността на сдружението;
- предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;
- приема и изключва членовете на сдружението;
- осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
- разкрива и прекратява проекти, избира и освобождава координаторите;
- изготвя отчета на БАИФ за дейността и изпълнението на бюджета;
-взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имуществото на сдружението;
- извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на сдружението.

Чл.21. Контролна комисия:
Чл. 21.1. Контролната комисия се състои от /три/ лица.
21.2. Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 3 (три) години.
21.3. Контролният съвет заседава най-малко два пъти в годината и се свиква от всеки от неговите членове или по искане на 1/10 от членовете на сдружението.
21.4. Заседанията на Контролния съвет са законни, ако присъстват лично всички от членовете му. Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

Чл.22. Контролната комисия:
- упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет;
- има право на достъп до документите, свързани с дейността на сдружението;
- при установени нарушения на закона, устава и решенията на Общото събрание има право да иска свикване на Общо събрание;
- има право на мотивирано възражение срещу изменение на устава на организацията.

КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ

Чл. 23.1.Координаторите на проекти се избират и освобождават от Управителния съвет.
23.2. Координаторите на проекти:
- ръководят под надзора на Управителния съвет определена част от дейността на сдружението;
- представляват БАИФ за дейността по проекта. Обемът на представителната власт на всеки координатор на проект се определя от Управителния съвет.

ДОКУМЕНТИ НА БАИФ

Чл.24.1 Официалните документи на БАИФ при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ.
24.2. Копия от горепосочените документи се съхраняват от Контролния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.25. Прекратяване дейността на БАИФ става:
- с решение на от Общото събрание с мнозинство 2/3 от броя на присъствалите на събранието.
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.26.1. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.
26.2. При ликвидация на сдружението имуществото му преминава в полза на Медицински Университет – София (Фармацевтичен факултет).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

Чл.28. Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на БАИФ, състояло се на 20.03.2013 г. в офиса на БАИФ в гр. София 1000, район “Триадица”, ул. “Цар Самуил” № 33, ет.1, ап.3.
Back to Sash's HTML page Back to BIPA's HTML page